Adatkezelési Tájékoztató

a https://kutyagazda.hu weboldalon és Facebook oldalon

Finkey Kft.

Jelen Tájékoztató Finkey Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.), adatkezelő (a továbbiakban: Társaság), mint a https://kutyagazda.hu weboldal és facebook oldal (a továbbiakban Oldalak) tulajdonosa és üzemeltetője által működtetett weboldalakon történő adatkezelés lényeges körülményeire vonatkozó tájékoztatást tartalmazza, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendeletében (a továbbiakban: Rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt előírásokkal.

A Tájékoztató megállapítása és módosítása a vezető tisztségviselő hatáskörébe tartozik.

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 15.

A Finkey Kft. részéről:

Finkey Gábor

 

T A R T A L O M J E G Y Z É K

BEVEZETÉS .........................................................................  4

I. FEJEZET - AZ TÁRSASÁG (ADATKEZELŐ) MEGNEVEZÉSE ..  4

II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE ............  4

1.    Adatfeldolgozó fogalma ......................................  4

2.    Adatfeldolgozó a Weboldal fenntartásához és kezeléséhez ...................................................  5

3.    Adatfeldolgozó a postai szolgáltatásokhoz, kézbesítéshez, csomagküldéshez ..................  5

III. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ......................  5

1.    Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján ....  5

2.    Adatkezelés szerződés teljesítése érdekében ....  6

3.    A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme ......................................  6

4.    A Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése .............................  7

5.    Az adatok megismerésére jogosultak köre .........  8

IV. FEJEZET - AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI ......................  8

1.    Tájékoztatáshoz való jog .....................................  8

2.    Az érintett hozzáférési joga ................................  9

3.    A helyesbítéshez való jog ..................................  10

4.    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) .............................................................  10

5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog ............  11

6.    A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség ...............................................  11

7.    Az adathordozhatósághoz való jog ...................  12

8.    A tiltakozáshoz való jog .....................................  12

9.    Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga ..............................................................  13

10. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga ..............................................................  14

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás ..  15

12. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás .  15

 

V. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK ...............................................................  17

1.    Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység. ...............................................  17

2.    Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai .....................................  17

3.    Az ügyfélszolgálat által telefonos hangfelvétel készítése ......................................................  18

VI. FEJEZET - A TÁRSASÁG ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ
ADATKEZELÉS ..........................................................  18

1.    Felhasználóra vonatkozó adatkezelés a Társaság weboldalán - Tájékoztatás
sütik (cookie-k) alkalmazásáról ...................  18

2.    Regisztráció a Társaság weboldalán .................  19

3.    Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés ..  20

4.    Megrendeléssel, ajánlatkéréssel, kapcsolatfelvétellel összefüggő
adatkezelés a Társaság weboldalán ............  20

5.    A Társaság által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés ...........................................  21

6.    Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés .............................................................  21

7.    Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés .............................................................  21

VII. FEJEZET - ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ..............  21

1.    Adatbiztonsági intézkedések ............................  21

VIII. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ....  24

1.    Az adatvédelmi incidens fogalma .....................  24

2.    Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása ......  24

3.    Adatvédelmi incidensek nyilvántartása ............  25

IX. FEJEZET - A WEBOLDAL ÉS AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA  25

 

BEVEZETÉS

Az Társaság a Oldalakon személyes adatnak nem minősülő információt, valamint az érintett által önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatot kezel. Az Infotv. és a Rendelet szerint személyes adat „az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.” A Társaság különleges adatot (faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra stb. vonatkozó adat) nem kezel.

I. FEJEZET

A TÁRSASÁG (ADATKEZELŐ) MEGNEVEZÉSE

A Társaság tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

Cégnév:

Finkey Kft.

Székhely:

1141 Budapest, Szugló u. 82.

Cégjegyzékszám:

01 09 465240

Adószám:

12092282-2-42

Telefonszám:

+36 (30) 96-96-831

Képviselő neve:

Finkey Gábor

E-mail cím:

kutyagazda.info@gmail.com, finkey.gabor@gmail.com

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

1.    Adatfeldolgozó fogalma

A Társaság az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a Weboldal üzemeltetése, karbantartása céljából.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Társaság nevében személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a Társaság az alábbi tájékoztatást adja:

 

2.    Adatfeldolgozó a Weboldal fenntartásához és kezeléséhez

A Társaság a Weboldal fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe és ennek keretében - a fennálló szolgáltatási szerződés tartamáig - kezeli a Weboldalon megadott személyes adatokat. Az adatfeldolgozó által végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

A Weboldal fenntartásához és kezeléséhez igénybe vett adatfeldolgozó:

Cégnév:

NetLight Consulting Kft

Székhely:

1148.Budapest
Bánki Donát u. 12/b

Cégjegyzékszám:

01-09-192123

Telefonszám:

+36-303 550 880

E-mail cím:

info@domainflotta.hu

3.    Adatfeldolgozó a postai szolgáltatásokhoz, kézbesítéshez, csomagküldéshez

3.1.    A Társaság esetenként végez csomagküldést, azonban ehhez harmadik fél adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

III. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1.    Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

1.1.    A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie. A hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie.

1.2.    Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a)       írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

 

b)       elektronikus úton, a Társaság https://kutyagazda.hu internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kitöltésével, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A hallgatás, az előre bejelölt jelölőnégyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

1.3.    A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan bekéri a Társaság. Ha az érintett hozzájárulását a Társaság elektronikus felkérését követően adja meg, a Társaság felkérésnek minden esetben egyértelmű, tömör kell legyen és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a Társaság a hozzájárulást kéri.

1.4.    Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről a Társaság tájékoztatja. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon teszi lehetővé a Társaság, mint annak megadását.

1.5.    Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2.    Adatkezelés szerződés teljesítése érdekében

2.1.    Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

2.2.    A Társaság nem köti szerződés megkötését vagy teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

3.    A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

 

3.1.    A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

3.2.    A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt a Társaság közli, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

3.3.    A Társaság jogszerűen kezeli a személyes adatot abban az esetben is, ha az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme céljából szükséges.

4.    A Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése

4.1.    A Társaság vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre (Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve a Társasággal való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és a Társaság között, például olyan esetekben, amikor az érintett a Társaság ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

4.2.    A jogos érdek fennállásának megállapítása során a Társaság körültekintően megvizsgálja, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

4.3.    Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek a Társaság érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezeli, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

 

5.    Az adatok megismerésére jogosultak köre

5.1.    A személyes adatokat a Társaság a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Társaság részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Társaság által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

IV. FEJEZET

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

1.    Tájékoztatáshoz való jog

1.1.    Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően a Társaságtól tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

1.2.    A Társaság a személyes adatok gyűjtése során az alábbi információkat bocsátja az érintett rendelkezésre:

a)       a Társaság és képviselőjének megnevezése és elérhetőségei;

b)       a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

c)       a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek megjelölése;

d)       adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;

e)       annak ténye, ha a Társaság harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat

1.3.    Az 1.2. pontban említett információk mellett a Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a)       a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b)       az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

 

c)       az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelése esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d)       a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e)       arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f)        a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

1.4.    Ha a Társaság a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról, illetve az 1.2. és 1.3. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

2.    Az érintett hozzáférési joga

2.1.    Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon (Rendelet 15. cikk):

a)       az adatkezelés céljai;

b)       az érintett személyes adatok kategóriái;

c)       azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)       adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)       az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)        a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)       ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a Társaság, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)       a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

2.2.    Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

2.3.    A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére a Társaság, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3.    A helyesbítéshez való jog

3.1.    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3.2.    Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

4.    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

4.1.    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

a)       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)       az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)       az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)       a személyes adatokat jogellenesen kezelte a Társaság;

e)       a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)        a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

4.2.    A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges:

a)       a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)       a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c)       a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)       a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)       jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

5.1.    Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.2.    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)       az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)       a Társaság adatkezelése jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)       a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)       az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.3.    A Társaság az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.    A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

6.1.    A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

7.    Az adathordozhatósághoz való jog

7.1.    Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, ha:

a)       az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b)       az adatkezelés automatizált módon történik.

7.2.    Az adatok hordozhatóságához való jog 7.1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.3.    Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (a törléshez való jog). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.    A tiltakozáshoz való jog

8.1.    Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve a Társaság, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.2.    Ha a személyes adatok kezelését a Társaság közvetlen üzletszerzés érdekében végzi, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a Társaság a továbbiakban e célból nem kezeli.

8.3.    A 8.1. és 8.2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten, más információtól elkülönítve hívja fel a figyelmet a Társaság.

 

8.4.    Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8.5.    Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

9.    Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

9.1.    Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.2.    A 9.1. pontban nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a)       az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b)       meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy magyar jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c)       az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

9.3.    A 9.2. pontb a) és c) pontjában említett esetekben a Társaság megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, így biztosítja, hogy az érintett a Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

9.4.    A 9.2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

10. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

10.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400;

Fax: +36 (1) 391-1410

weboldal: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

10.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog - sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

11.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

11.2. A 11.1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti a Társaság az adatvédelmi incidens jellegét, és közöli legalább a következőket:

a)       az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét;

b)       az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c)       a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

11.3. Az érintettet a Társaság nem tájékoztatja, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)       a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b)       a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a 11.1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)       a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja a Társaság vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

12. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás

12.1. A Társaság elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen Szabályzatban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelme teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérését vagy kérdését az alábbi címre küldheti meg:

a)       postai úton a 4220 Hajdúböszörmény, Kórház tér 7. címre

b)       elektronikusan az pannontherm@ebcsemege.hu címre

 

A Társaság a válaszát késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldi meg az érintett által meghatározott címre.

12.2. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

12.3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a Társaság elektronikus adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

12.4. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

12.5. A Társaság a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen Szabályzatban részletezett információkat és a Rendelet 15-22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.

12.6. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

12.7. Amennyiben a Táraságnak megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15-21. cikke szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

V. FEJEZET

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

1.    Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység.

1.1.    A Társaság a vele szerződő természetes személy partnerek személyes adatainak kezelését végzi a szerződéses jogviszonnyal, így a szerződés megkötésével, teljesítésével és megszűnésével összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet a Társaság a szerződésben tájékoztatja.

1.2.    Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, egyéni vállalkozók, őstermelők akik a Társasággal szerződéses kapcsolatot létesítenek.

1.3.    Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

1.4.    A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, illetve a Társaság ügyfélszolgálati, valamint könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

1.5.    A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, számlázási cím, levelezési cím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám, anyja neve.

1.6.    Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

1.7.    Ezen 1. pont szerinti adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések (ajánlat) megtételéhez szükséges. Az adatkezelés jogalapja ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása, az adatkezelési célja: ajánlatadás, kapcsolattartás. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, továbbá könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajánlat nyújtását követő 30 nap.

2.    Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai

2.1.    A Társaság a vele szerződő jogi személy partnerek természetes személy képviselői, kapcsolattartói adatainak kezelését végzi a szerződéses jogviszonnyal, így a szerződés megkötésével, teljesítésével és megszűnésével összefüggésben.

 

2.2.    Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Társasággal szerződést kötő jogi személy partner képviselőjeként, kapcsolattartójaként a szerződésben feltüntetésre kerülnek.

2.3.    Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés célja üzleti kapcsolattartás. A Társaság jogi személy partnere tartozik felelősséggel azért, hogy a Társasággal létrejött szerződésben általa feltüntetett adatok jelen pont szerint kezeléshez a természetes személy hozzájárulását a szerződés létrejöttét megelőzően beszerezze és azt a Társaság rendelkezésére bocsátsa.

2.4.    A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, illetve a Társaság ügyfélszolgálati feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

2.5.    A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

2.6.    A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év.

3.    Az ügyfélszolgálat által telefonos hangfelvétel készítése

3.1.    A Társaság telefonos ügyfélszolgálatot nem működtet, így ezzel összefüggésben személyes adatot sem kezel.

VI. FEJEZET

A TÁRSASÁG ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

1.    Felhasználóra vonatkozó adatkezelés a Társaság honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról

1.1.    A Weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. A látogatások során egy kis méretű file, úgynevezett „cookie” (továbbiakban: „Cookie”) file kerül eltárolásra a felhasználó számítógépére (vagy más internetképes eszközére, mint okos-telefon vagy táblagép), amely révén a felhasználó böngészője egyedileg azonosítható lesz, feltéve, hogy ehhez a felhasználó világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárult a weboldal további böngészésére irányuló magatartásával. A Weboldalra történő látogatással az érintett hozzájárul, hogy a Társaság személyes adatnak nem minősülű információkat kezeljen és rögzítésen. A személyes adatnak nem minősül információk olyan technikai jellegű adatok, melyekből az érintett személye nem azonosítható, így nem tartoznak az Info tv hatálya alá. Ezen információk körébe tartozik különösen az IP-cím, a látogatás időpontja, a számítógép operációs rendszerének típusa, más weboldal címe, amelyik az érintettet a Weboldalra irányította stb. Ezen információk kezelésére statisztikai és fejlesztési célból kerül sor automatizált formában, legfeljebb a látogatást követő 60. napig.

 

1.2.    A Cookie-k elengedhetetlenek a Weboldal megfelelő működéséhez, továbbá információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, a felhasználói élmény javítása érdekében, azaz, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány Cookie csak átmeneti időre került tárolásra (a böngésző bezárásáig tartói ideig jön létre), míg más Cookie-k huzamosabb ideig a számítógépen maradnak.

1.3.    A weboldal látogatás során kezelt adatkör: a Weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), a látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, kattintás. A weboldalon használt Cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Társaság személyes adatkezelést e körben nem folytat.

1.4.    A felhasználó a Weboldal használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal Cookie-kat használjon a jelen 1. pontban írtaknak megfelelően. A legtöbb internet böngésző alapbeállítása szerint a Cookie-k eltárolása engedélyezve van külön felhasználói beavatkozás és/vagy jelzés nélkül. Amennyiben a felhasználó nem ért egyet a Cookie-k használatával, böngészőjét ennek megfelelően szükséges beállítania. A böngésző alapbeállításait a felhasználó megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a Cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy a látogatott weboldal milyen Cookie-kat használ. További információért vagy a beállítások megváltoztatásáért a felhasználó a böngésző súgójában talál segítséget.

2.    Regisztráció a Társaság weboldalán

2.1.    Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Weboldalon az „Az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, elfogadtam.” szövegrész melletti négyzet bejelölésével ad meg az adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

2.2.    Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

2.3.    A kezelt adatok köre: a természetes személy neve, születési dátuma, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, jelszava.

2.4.    A személyes adatok kezelésének célja: a weboldalon nyújtott szolgáltatások teljesítése, kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése érdekében, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz, tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

 

2.5.    A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság vezető tisztségviselője, adatfeldolgozóként a Társaság weboldalának üzemeltetését ellátó szolgáltató munkatársai.

2.6.    A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció aktív fennállásáig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (az érintett kérelmére történő törlésig).

3.    Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

3.1.    Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Társaság weboldalán a „Hírlevél” szövegrész melletti négyzet bejelölésével ad meg az adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

3.2.    Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki a Társaság hírlevelére feliratkozik és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

3.3.    A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési dátuma, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, jelszava.

3.4.    A személyes adatok kezelésének célja: az érintett tájékoztatása a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

3.5.    A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság vezető tisztségviselője, adatfeldolgozóként a Társaság weboldalának üzemeltetését ellátó szolgáltató munkatársai.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécén elhelyezett linkre kattintva vagy írásban, illetve e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az érintett minden adatát haladéktalanul törli a Társaság.

4.    Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés weboldalán

4.1.    A Weboldalon a kapcsolattartás, feltétele, hogy az érintett önkéntesen személyes adatot szolgáltasson. Ennek megfelelően a kapcsolatfelvétel során történő adatszolgáltatás a jelen Tájékoztatóban foglaltak önkéntes elfogadását és az adatkezeléshez történő hozzájárulását jelenti.

4.2.    Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntesen teljesített adatszolgáltatása alapján adott hozzájárulása, amelyet az érintett a Társaság weboldalán „Kapcsolat” szövegrész melletti négyzet bejelölésével ad meg az adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

 

4.3.    Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki a Társaság weboldalán hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

4.4.    A kezelt adatok köre megrendelés esetén: a természetes személy neve, e-mail címe.

4.5.    A személyes adatok kezelésének célja: a weboldalon nyújtott szolgáltatások, megrendelés, ajánlatkérés teljesítése, kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése vagy más cél érdekében, így tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

4.6.    A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság vezető tisztségviselője, adatfeldolgozóként a Társaság weboldalának üzemeltetését ellátó szolgáltató munkatársai.

4.7.    A személyes adatok tárolásának időtartama: a megrendelés, ajánlatkérés teljesítéséig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (az érintett kérelmére történő törlésig).

5.    A Társaság által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés

5.1.    A Társaság webáruházat nem üzemeltet, így ezzel összefüggésben személyes adatot nem kezel.

6.    Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

6.1.    A Társaság direkt marketing tevékenységet nem folytat, így ezzel összefüggésben személyes adatot nem kezel.

7.    Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

7.1.    A Társaság ajándéksorsolás tevékenységet nem végez, így ezzel összefüggésben személyes adatot nem kezel.

VII. FEJEZET

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1.    Adatbiztonsági intézkedések

1.1.    A Társaság személyes adatot csak a jelen Szabályzatban rögzített tevékenységekkel összefüggésben kizárólag az adatkezelés célja szerint kezelhet.

 

1.2.    A Társaság az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

1.3.    A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, továbbítás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Társaság által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak:

a)       a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;

b)       a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;

c)       fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d)       az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása.

1.4.    A Társaság biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatokat kizárólag azok a munkavállalók, illetve a Társaság érdekében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében ténylegesen szükségük van.

1.5.    A Társaság az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy - összhangban a fenti rendelkezéssel - az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.

1.6.    A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatnak minősíti és ekként kezeli. Azoknak a munkavállalóknak, akik munkaköri feladataik teljesítése során személyes adatot kezelnek, a Társaság a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

1.7.    A Társaság az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

 

a)       Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel, (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)

b)       Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet,

c)       Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,

d)       Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

1.8.    A Társaság a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A Társaság vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Társaság érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

1.9.    A Társaság biztosítja a személyes adatok automatizált feldolgozása során:

a)       a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b)       az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c)       annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d)       annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e)       a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f)        azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

1.10. A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

1.11. A Társaság által kezelt személyes adatok interneten történő megosztását a Társaság nem teszi lehetővé, csak úgy mint a fájl letöltő-, játék-, csevegő-, szexuális szolgáltatásokat kínáló oldalak látogatását. Tiltott továbbá a külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok használata.

 

1.12. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes munkavállalók férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárt tartásáról a Társaság gondoskodik. A Társaság biztosítja az adatok, az azokat hordozó eszközök, az informatikai rendszer hardver eszközei, valamint az iratok megfelelő fizikai védelmét.

VIII. FEJEZET

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

1.    Az adatvédelmi incidens fogalma

1.1.    Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12. pont)

1.2.    Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott munkaügyi papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail.

2.    Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása

2.1.    Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Társaság vezető tisztségviselőjének feladata.

2.2.    Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Társaság vezető tisztségviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. E körben a Társaság megvizsgálja és megállapítja:

a)       az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b)       az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c)       az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

d)       a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

e)       az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f)        a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

 

2.3.    Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat a Társaság behatárolja, elkülöníti és gondoskodik kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően a Társaság megkezdi a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

2.4.    A Társaság az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

3.    Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

3.1.    Az adatvédelmi incidensekről a Társaság nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a)       az érintett személyes adatok körét,

b)       az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

c)       az adatvédelmi incidens időpontját,

d)       az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

e)       az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

f)        az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

3.2.    A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat a Társaság 5 évig őrzi meg.

IX. FEJEZET

A WEBOLDAL ÉS AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

A Társaság kifejezetten fenntartja a jogát az által üzemeltett Weboldal, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkori tartalmának korlátozás, értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatására, továbbá bármely szolgáltatás megszűntésére, illetve felfüggesztésére.

Budapest, 2020. szeptember 23.